Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 24.03.2023.

23/03/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 24.03.2023, ora 12:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas: 

  1. Për shpalljen e vendimeve për shqyrtimin administrativ ndaj personave përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023. 
  2. Vlerësim i raportimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 3 mars – 9 mars 2023. 
  3. Vlerësim i raportimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 10 mars – 16 mars 2023. 

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 24.03.2023.