Mirëpërcaktim i rregullave të administrimit të procesit zgjedhor në KQV

24/03/2023 | Lajme

Sot, Komisioni Rregullator miratoi disa ndryshime në vendimin nr. 11, datë 25 mars 2021, të Komisionit Rregullator, “Për mënyrën e ngritjes, organizimit dhe funksionimit të komisionit të qendrës së votimit dhe zhvillimit të zgjedhjeve në qendrën e votimit”, i ndryshuar”.

Ndryshimet adresuan mirëpërcaktimin dhe mirëfunksionimin e disa aspekteve të procesit duke që kanë të bëjnë me procedurat që ndjekin komiosini i qendrës së votimit apo operatori i pajisjes elektronike të identifikimit. Këto ndryshime janë mbështetur në përvojën e zgjedhjeve të kaluara, si dhe kanë si synim mirëfunksionimin e procedurave të identifikimit të zgjedhësve nga ana e operatorit dhe komisionit të qendrës së votimit ditën e zgjedhjeve.

LajmeMirëpërcaktim i rregullave të administrimit të procesit zgjedhor në KQV