Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 31.03.2023.

30/03/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 31.03.2023, ora 12:00

 Rendi i ditës:

  1. “Për shqyrtimin e kërkesës për  miratimin e listave shumemërore të subjektit zgjedhor “Partia Demokracia Sociale”, për disa bashki, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.      
  2. “Për shqyrtimin e kërkesës për  miratimin  e listave shumemërore të subjektit zgjedhor “Partia e Gjelbër”, për disa bashki, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.    

Çështje të mbartura 

  1. Projektvendim “Për caktimin e Vendeve të Numërimit të Votave për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”. 
  2. Projektvendim “Për caktimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit në ndërtesa private, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”. 

 

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 31.03.2023.