Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 01.04.2023.

31/03/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 01.04.2023, ora 16:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas

    1. “Për shqytimin e kërkesës për miratimin e disa listave shumemërore të “Partia Balli Kombëtar”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
    2. “Për shqytimin e kërkesës për miratimin e disa listave shumemërore të partisë “Fryma e Re Demokratike”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
    3. “Për shqytimin e kërkesës për miratimin e disa listave shumemërore të “Partia Agrare Ambjentaliste”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
    4. “Për shqytimin e kërkesës për miratimin e disa listave shumemërore të partisë “Nisma Thurje”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 01.04.2023.