Njoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 11.04.2023.

10/04/2023 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike për shpalljen e vendimit për kërkesën nr. 11 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Data e seancës: 11.04.2023

Ora 13:00

Rendi i ditës:

1. Shpallja e vendimit për kërkesën nr. 11, datë 25.03.2023, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve me objekt “Vendosje sanksioni administrativ”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 11.04.2023.