Mosraportimi i veprimtarive publike – KAS vendos sanksione administrative

11/04/2023 | Lajme

Sot, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shpalli vendimin për kërkesën nr. 11, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosje të sanksioneve administrative ndaj personave përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike për të cilët është konstatuar shkelje e dispozitave ligjore.

Me shumicë votash, KAS pranoi pjesërisht kërkesën e Komisionerit dhe vendosi:

  1. Sanksion administrativ në masën 5.000 lekë për Sekretarin e Përgjithshëm të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, për mosraportim të veprimtarive me karakter publik;
  2. Sanksion administrativ në masën 5.000 lekë për Sekretarin e Përgjithshëm të Bashkisë Poliçan për mosraportim të veprimtarive me karakter publik;
  3. Sanksion administrativ në masën 7.000 lekë për Sekretarin e Përgjithshëm të Bashkisë Lezhë, për mosraportim të veprimtarive me karakter publik;
  4. Sanksion administrativ në masën 5.000 lekë për Sekretarin e Përgjithshëm të Bashkisë Bulqizë, për mosraportim të veprimtarive me karakter publik;
  5. Sanksion administrativ në masën 5.000 lekë për Drejtorin e Koordinimit dhe Statistikave në Bashkinë Elbasan, për mosraportim të veprimtarive me karakter publik;

KAS vendosi rrëzimin e kërkesave të tjera të parashtruara në kërkesën nr. 11 të KSHZ.

Gjithashtu, KAS shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesës nr. 12, të Komisionerit për vendosje të sanksioneve administrative ndaj personave përgjegjës për raportimin e veprimtarive me karakter publik, të cilët janë konstatuar në shkelje të dispozitave ligjore.

Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi shqyrtimin në seancë publike të kërkesës, në datën 11.04.2023, në orën 16:30.

LajmeMosraportimi i veprimtarive publike – KAS vendos sanksione administrative