Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 15.04.2023.

14/04/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 15.04.2023, ora 10:30

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas

  1. Projektvendim “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për Kryetar Bashkie, Bashkia Tiranë për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  2. Projektvendim “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për anëtarë të këshillit bashkiak, Bashkia Tiranë për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  3. Projektvendim “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për anëtarë të këshillit bashkiak për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  4. Projektvendim “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për Kryetar Bashkie për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  5. “Për shqyrtimin e kërkesave të televizioneve “Report TV” dhe “News 24” për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  6. Për vlerësimin e raportimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 31 mars – 6 prill 2023.

Çështje të mbartura

  1. “Për verifikimin e të dhënave të deklaruara në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z. Qerim Ismail Ismailaj, kandidat për Kryetar Bashkie i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste”, për Bashkinë Mallakastër.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 15.04.2023.