Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 18.04.2023.

17/04/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 18.04.2023, ora 10:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas:

  1. Projektvendim “Për shqyrtimin e kërkesave të shoqatës “Diaspora për Shqipërinë e lirë”, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Gjeorgjisë dhe Organizatës “IRi” Shqipëri, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
  2. Projektvendim “Për shqyrtimin e kërkesave të Shoqërisë “Diaspora shqiptare” dhe Qendrës Rinore “H.A.N.A”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
  3. Projektvendim “Për caktimin e numrit rendor në fletën e votimit për kandidatet e propozuar nga zgjedhësit për anëtar për këshillat e bashkisë, për zgjedhjet për Organet e Qeverisjes Vendore të datës 14 Maj 2023”.
  4. Projektvendim “Për caktimin e numrit rendor në fletën e votimit për kandidatin për kryetar bashkie, Z. Kosta Garo, në bashkinë Dropull, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Nisma Thurja””.

Çështje të mbartura 

    1. Projektvendim “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së QV nr. 1796, QV nr. 1796/01, QV nr. 1796/02, Bashkia Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 18.04.2023.