Njoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 19.04.2023.

18/04/2023 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike përshqyrtimin e tre kërkesave ankimore.

Data e seancës: 11.04.2023

Ora 13:30 kërkesa ankimore nr. 49

Ora 16:30 kërkesa ankimore nr. 50

Ora 17:30 kërkesa ankimore nr. 51

Rendi i ditës:

  1. Kërkesa ankimore nr. 49, ankues Partia Demokratike e Shqipërisë me objekt “Shfuqizimi i vendimit nr. 366, datë 15.04.2023 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Shqyrtimin e kërkesës së Partisë Demokratike dhe verifikimin e të dhënave në formularin e subjektit të vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z. Qerim Ismail Ismailaj, kandidat për kryetar të bashkisë Mallkakastër i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14Maj 2023”.
  2. Kërkesa ankimore nr. 50, ankues Partia Demokratike e Shqipërisë me objekt “Shfuqizimi i vendimit nr. 361, datë 15.04.2023 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për “Miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023” dhe “Shfuqizimi i vendimit nr. 362, datë 15.04.2023 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për “Miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për anëtarë në këshillat bashkiak në 60 bashki, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”, “Ndryshimin e përmbajtjes së fletës së votimit duke vendosur të gjitha kërkesat e përcaktuara në nenin 98 pika 3 e Kodit Zgjedhor sipas propozimit bashkëlidhur”.
  3. Kërkesa ankimore nr. 51, me ankues koalicionin “Bashkë Fitojmë’ me objekt “Kundërshtrimin e vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 360, datë 15.04.2023 “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkie, bashkia Tiranë, për zgjehdjet për organet e qeverisjes vendore; Kundërshtimin e vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 363, datë 15.04.2023, “Për miratimin e përmbajtjes së fletëve të votimit për kryetar bashkie në 60 bashki, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023” dhe “Shfuqizimin e këtyre vendimeve, duke vendosur: Ndryshimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkie në 61 bashkitë e vendit, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”, duke hequr logon e partive dhe/ose të koalicioneve, nga përmbajtja e fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkie”.

 

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 19.04.2023.