Anëtari i katërt i GNV – PL e propozon në tavolinat e numërimit me numër tek, PDIU e propozon në tavolinat me numër çift 

25/04/2023 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancë publike shpalli vendimet për vlerësimin e raportimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 7 prill – 13 prill 2023, si edhe shqyrtoi administrativisht denoncimet me nr. 221 ID, 243 ID, 258 ID, 259 ID, 260 ID, 264 ID, 265 ID, 266 ID, 267 ID, 269 ID, 270 ID, 280 ID, 282 ID, 284 ID, 320 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, të denoncimeve nr. 284 ID, 285 ID, 325 ID, të Qendrës “Qëndresa Qytetare”, që lidhen me këtë periudhë monitorimi. 

Komisioneri vendosi pushimin e procedimit administrativ ndaj Kryetarit të Bashkisë Berat, duke moskonstatuar shkelje të dispozitave të nenit 91, të Kodit Zgjedhor dhe vendimit nr. 9, datë 24.12.2020, për shpërdorim të burimeve publike. 

KSHZ konstatoi shkelje administrative duke i propozuar Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve vendosjen e sanksionit administrativ për:  

  1. Kryetarin e bashkisë Prrenjas gjobë në vlerën 10 000 (dhjetë mijë) lekë; 
  2. Kryetarin e bashkisë Korçë gjobë në vlerën 10 000 (dhjetë mijë) lekë; 
  3. Personin përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në bashkinë Librazhd gjobë në vlerën 5 000 (pesë mijë) lekë; 
  4. Personin përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në bashkinë Lushnjë gjobë në vlerën 5 000 (pesë mijë) lekë; 
  5. Personin përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në bashkinë Belsh, gjobë në vlerën 5 000 (pesë mijë) lekë; 
  6. Personin përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në Prefekturën e Qarkut Korçë, gjobë në vlerën 5 000 (pesë mijë) lekë; 
  7. Personin përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në bashkinë Gjirokastër, gjobë në vlerën 5 000 (pesë mijë) lekë; 
  8. Personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në bashkinë Korçë, gjobë në vlerën 5 000 (pesë mijë) lekë. 

 

U raportua edhe në lidhje me denoncimet me nr. 326 ID dhe nr. 341 ID dhe raporteve të monitoruesve kundër subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për vendosje të materialeve propagandistike, në kuadër të zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore. Shqyrtimi administrative vijon dhe Komisioneri kërkoi që subjekti Zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë” brenda 48 orëve të vendosë në dispozicion të KQZ-së të gjitha marrëveshjet kontraktuese, të bëra nga Partia Socialiste me subjekte tregtare për afishimin e materialeve propagandistike pa qenë e nevojshme të sjellin aspektin financiar.  

Komisioneri vendosi se të gjitha subjektet zgjedhore duhet të marrin masa të menjëhershme që brenda 48 orëve të gjitha materialet propagandiste të afishura të kenë shënimin “Prodhuar nën përgjegjësisë ligjore të…..(vijon emri i subjektit zgjedhor)”.   

Gjithashtu, urdhëroi marrjen e masave të menjëherëshmë nga Kryetarët e Bashkive që brenda 48 orëve të përcaktojnë me vendim vendet e lejuara për afishimin e materialeve propagandistike të fushatës zgjedhore, publikimin e vendimit në faqen e tyre zyrtare të internetit, dhe një kopje e vendimit t’u vihet në dispozicion subjekteve zgjedhore KQZ-së.  

 

Kërkesat e Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Europës, të Misionit të OSBE-ODIHR, Kontesë së Los Angeles, SHBA dhe KQZ së Republikës së Kirgizstanit, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore u miratuan.   

U shqyrtua rezultati i verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Leonard Veli Beqiri, kandidat për deputet i propozuar nga Partia Socialiste e Shqipërisë, Qarku Vlorë. Komisionerit konstatoi se z. Leonard Beqiri, nuk përfshihet në kushtet e ndalimit për të ushtruar funksionin publik të deputetit. 

Në seancën e sotme u hodh shorti për partitë që do të propozojnë anëtarin e katërt të grupeve të numërimit të votave, në çdo zonë të administrimit zgjedhor. Të drejtën për të propozuar anëtarin e katërt e kanë “Partia e Lirisë” dhe Partia “Drejtësi, Integrim dhe Unitet.  

Rezultatet e shortit përcaktuan se në tavolinat e numërimit me numër çift në çdo KZAZ anëtarin e katërt do ta propozojë PDIU dhe tavolinat e numërimit me numër tek në çdo KZAZ anëtarin e katërt do ta propozojë PL.  

LajmeAnëtari i katërt i GNV – PL e propozon në tavolinat e numërimit me numër tek, PDIU e propozon në tavolinat me numër çift