Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 26.04.2023.

25/04/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 26.04.2023, ora 12:00

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për miratimin e rregullave procedurale teknike për administrimin dhe zhvillimin e procesit zgjedhor të votimit dhe numërimit elektronik në Bashkitë Vorë, Kamëz dhe Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  2. Për vlerësimin e raportimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 14 Prill – 20 Prill 2023, dhe shqyrtimin administrativ të denoncimeve me nr. 229 ID, 287 ID, 290 ID, 294 ID, 295 ID, 299 ID, 300 ID, 301 ID, 302 ID, 303 ID, 304 ID, 306 ID, 308 ID, 314 ID, 318 ID, 319 ID, 320 ID, 321 ID, 322 ID, 324 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, të denoncimeve nr. 335 ID, 336 ID, 337 ID, të Qendrës “Qendresa Qytetare”, të denoncimeve nr. 338, të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, të denoncimeve nr. 327 ID, 328 ID, 329 ID, 330 ID, 331 ID, 332 ID, 33 ID, 334 ID, që lidhen me këtë periudhë monitorimi.
  3. Shqyrtim i denoncimit me nr. 386 ID të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara ndaj subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për vendosje materiali propagandistik në Bashkitë Rrogozhinë, Kavajë, Lushnjë dhe Durrës.
  4. Shqyrtim i denoncimit me nr. 387 ID të Partisë Socialiste të Shqipërisë ndaj subjektit zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, për vendosje materiali propagandistik në Bashkinë Kavajë.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 26.04.2023.