Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 27.04.2023.

26/04/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 27.04.2023, ora 12:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas

 1. Projektvendim “Për shqyrtimin e raportit të Autoritetit të Medias Audiovizive të pasqyrimit të fushatës zgjedhore nga OSHMA-të për periudhën 14 Prill -22 Prill 2023”.
 2. Projektvendim “Për shqyrtimin e kërkesave të Agjencisë Ndërkombëtare të Lajmeve “Associated Press”, Shoqërisë “Last News Media Network”, Televizionit “TV1 CHANNEL”, “ABC NEWS”, “Light Studio Agency” dhe “MCN TV”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 3. Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve nr. 172 ID, 173 ID,  174 ID dhe 175 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Bashkisë Cërrik.
 4. Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve nr. 180 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Bashkisë Poliçan.
 5. Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve nr. 182 ID dhe 183 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Bashkisë Kamëz.
 6. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 213 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Bashkisë Devoll.
 7. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 214 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Bashkisë Fier.
 8. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 215 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Bashkisë Krujë.
 9. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 218 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Bashkisë Lezhë.
 10. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 219 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Bashkisë Elbasan.
 11. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 233 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj Agjencisë Shtetërore të Pyjeve.
 12. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 222 ID, të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, ndaj Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar Korçë.
 13. Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve nr. 226 ID dhe 227 ID, të Sinjalizuesëve ndaj Bashkisë Tropojë.
 14. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 228 ID, të Deputetit zj. Albana Vokshi ndaj Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit.
 15. Shqyrtim i denoncimit me nr. 387 ID të Partisë Socialiste të Shqipërisë ndaj subjektit zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, për vendosje materiali propagandistik në Bashkinë Kavajë.

Çështje të mbartura:

 1. Shqyrtim i denoncimit me nr. 387 ID të Partisë Socialiste të Shqipërisë ndaj subjektit zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, për vendosje materiali propagandistik në Bashkinë Kavajë.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 27.04.2023.