Njoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 02.05.2023.

01/05/2023 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike përshqyrtimin e tre kërkesave të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe kërkesës ankimore nr. 53.

Data e seancës: 02.05.2023

Ora 12:30 për Kërkesën Ankimore nr. 53

Ora 13:30 për Kërkesën nr. 16 të KSHZ

Ora 14:00 për Kërkesën nr. 17 të KSHZ

Ora 14:30 për Kërkesën nr. 15 të KSHZ

Rendi i ditës:

  1. Shqyrtimi i kërkesës ankimore nr. 53, datë 27.04.2023, me ankues Partia e Lirise (PL) Objekti i ankimimit: 1) Kundershtimin e vendimit te Komisionerit Shteteror te Zgjedhjeve me nr. 404, date 24.04.2023 “Caktimin e Partive Politike qe do te propozojne Anetarin e Trete dhe te Katert te Grupeve te Numerimit te Votave, Per zgjedhjet per Organet e Qeverisjes Vendore te dates 14 Maj 2023”; 2) Ndryshimin e Vendimit, duke caktuar Partine e Lirise si parti Politike qe i lind e drejta e propozimit anetarin e katert te Grupeve te Numerimit te Votave, per Zgjedhjet Per Organet e Qeverisjes Vendore te Dates 14 Maj 2023”.  
  2. Shqyrtimi i kërkesës nr. 16, datë 26.04.2023, e Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve me objekt “Kërkesë për vendosje sanksioni administrativ”.
  3. Shqyrtimi i kërkesës nr. 17, datë 26.04.2023, e Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve me objekt “Kërkesë për vendosje sanksioni administrativ”.
  4. Shqyrtimi i kërkesës nr. 15, datë 26.04.2023, e Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve me objekt “Kërkesë për vendosje sanksioni administrativ”.
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 02.05.2023.