Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 05.05.2023.

04/05/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 05.05.2023, ora 12:30

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas: 

  1. Projektvendim “Përdhënie autorizim ipër ndryshimin e vendndodhjes së disa qendrave tëvotimit, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  2. Projektvendim “Për shqyrtimin e kërkesave të ambasadave Austriake, Greke, Hungareze, Holandeze, Franceze, të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Moldavisë, të Delegacionit të Bashkimit Europian, të Institutit Demokratik të Kosovës, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  3. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Gjirokastër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Klaudio Ëngjëll Imeraj”.
  4. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Pogradec, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Kristi Leonard Alla”.
  5. Për shpalljen e vendimit mbi denoncimin nr. 335 ID, të Qendrës “Qendresa Qytetare”, ndaj Bashkisë Kukës dhe z. Betim Lushi Drejtori i shkollës ”Isuf Seferi”.
  6. Për shpalljen e vendimit mbi denoncimin nr. 336 ID, të Qendrës “Qendresa Qytetare”, ndaj Bashkisë Kukës dhe z. Rustem Dervishi, Drejtori i shkollës ”Shaban Murati”.
  7. Për shpalljen e vendimit mbi denoncimin nr. 337 ID, të Qendrës “Qendresa Qytetare”, ndaj Këshillit të Ministrave.
  8. Për vlerësimin e raportimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 21 Prill – 27 Prill 2023, dhe shqyrtimin administrativ të denoncimeve me nr. 342 ID, 343 ID, 344 ID, 345 ID, 346 ID të Deputetit zj. Albana Vokshi, të denoncimeve nr. 347 ID, 348 ID, 349 ID, 350 ID, 351 ID të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, të denoncimit nr. 354 ID të Monitoruesit, të denoncimeve nr. 355 ID, 356, 360 ID, 361 ID, 362 ID, 363 ID të z. IviKaso, të denoncimeve nr. 357 ID dhe 358 ID, të “Koalicionit Bashkë Fitojmë”, që lidhen me këtë periudhë monitorimi.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 05.05.2023.