Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 11.05.2023.

10/05/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 11.05.2023, ora 12:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas

 1. Projektvendim “Për shqyrtimin e kërkesave të Misionit të Vëzhgimit të OSBE/ODIHR, të Institutit Demokratik Amerikan, Parlamentit Europian dhe Ambasadave Italiane, Amerikane, Sllovene, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 2. Projektvendim “Për shqyrtimin e kërkesave të Radio Televizionit Shqiptar, TV 6+1 Vlora, NTV Televizion, Scan TV dhe gazetës online “SI”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 3. Për vlerësimin e raportimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 28 Prill – 4 Maj 2023, dhe shqyrtimin administrativ të denoncimeve me nr. 352 ID, 353 ID, 371 ID, 372 ID, 373 ID, 374 ID, 375 ID, 376 ID, 377 ID, 378 ID, 380 ID, 381 ID, 382 ID, 383 ID, 384 ID, 385 ID, 388 ID, 389 ID të z. Ivi Kaso dhe denoncimet nr. 357 ID, 358 ID, nr. 390 ID, të Koalicionit “Bashkë Fitojmë”.
 4. Për vlerësimin e raportimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 05 Maj – 10 Maj 2023, dhe shqyrtimin administrativ të denoncimeve me nr. 393 ID të Qendrës “Qëndresa Qytetare”, të denoncimit nr. 394 ID, të Koalicionit “Bashkë Fitojmë”, të denoncimeve nr. 395 ID, 396 ID, 397 ID, të z. Ivi Kaso, të denoncimeve nr. 398 ID, 399 ID, 400 ID, 401 ID, 402 ID, 403 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara.
 5. “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 404, nga z. Ivi Kaso për hapjen e zyrave zgjedhore në një distancë jo më të madhe se 300 m nga qendrat e votimit nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 1. “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 405, nga z. Ivi Kaso për ndalimin e publikimit të sondazheve zgjedhore gjatë 5 (pesë) ditëve para datës së zgjedhjeve nga OSHMA-të”.
 2. “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 406, nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për afishimin e materialeve propagandistike të Koalicionit “Bashkë Fitojmë” në Bashkinë Himarë”.
 3. “Për shqyrtimin e raporteve të monitoruesve të fushatës zgjedhore për periudhën e monitorimit 9 deri 10 maj 2023”.
 4. Për shpalljen e vendimit “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 364 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara ndaj Kryetarit të Bashkisë Kamëz”.
 5. Për shpalljen e vendimit “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 365 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara ndaj Agjencisë për Median dhe Informim”.
 6. Për shpalljen e vendimit “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 366 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara ndaj Kryetarëve të Bashkive”.
 7. Për shpalljen e vendimit “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 367 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara ndaj Kryetarëve të Bashkive”.
 8. Për shpalljen e vendimit “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 368 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara ndaj Ministrave dhe personave përgjegjës në Ministri”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 11.05.2023.