KAS pranon kërkesën e partisë “Lëvizja Bashkë”

14/05/2023 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën ankimore nr. 60, depozituar nga subjekti zgjedhor “Lëvizja Bashkë”, me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 496, datë 11.05.2023 të Komisioneri Shtetëror të Zgjedhjeve “Për vlerësimin e raporteve të monitoruesve për periudhën e monitorimit 9-10 Maj”.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi pranimin e kërkesës, shfuqizimin e pikës 2 të vendimit nr. 496, datë 11.05.2023 të KSHZ dhe lejimin e ushtrimit të aktivitetit të zakonshëm politik të partisë “Lëvizja Bashkë” në selinë e saj në adresën: Rruga “Abdulla Keta”, nr. 1, Tiranë. 

LajmeKAS pranon kërkesën e partisë “Lëvizja Bashkë”