Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 18.05.2023.

17/05/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 18.05.2023, ora 12:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas

  1. Projektvendim “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve për zgjedhjen e kryetarit të Bashkisë Rrogozhinë, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  2. Projektvendim “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve për zgjedhjen e këshillit të Bashkisë Rrogozhinë, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  3. Projektvendim “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të rezultateve për zgjedhjen e kryetarit të Bashkisë Belsh, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  4. Projektvendim “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve për zgjedhjen e këshillit të Bashkisë Belsh, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  5. Projektvendim “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Serdar Qemal Hoxha, kandidat për deputet i listës shumemërore të Partisë Social Demokrate Qarku Shkodër”.
  6. Projektvendim “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Rezeart Xhelal Tusha, kandidat për deputet i listës shumemërore të Koalicionit PD – Aleanca për Ndryshim Qarku Durrës”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 18.05.2023.