Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 20.05.2023.

20/05/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 20.05.2023, ora 17:30

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas

  1. Projektvendim “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë dhe të Këshillit të Bashkisë, në zonën zgjedhore Bashkia Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  2. Projektvendim “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë dhe të Këshillit të Bashkisë, në zonën zgjedhore Bashkia Lushnjë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  3. Projektvendim “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë dhe të Këshillit të Bashkisë, në zonën zgjedhore Bashkia Kamëz, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  4. Projektvendim “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë dhe të Këshillit të Bashkisë, në zonën zgjedhore Bashkia Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  5. Projektvendim “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë dhe të Këshillit të Bashkisë, në zonën zgjedhore Bashkia Berat, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  6. Projektvendim “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë dhe të Këshillit të Bashkisë, në zonën zgjedhore Bashkia Korçë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  7. Projektvendim “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë dhe të Këshillit të Bashkisë, në zonën zgjedhore Bashkia Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.

 

 

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 20.05.2023.