Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 14.07.2023.

13/07/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 14.07.2023, ora 12:30

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për delegimin e kompetencës Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor nr. 43, Bashkia Rrogozhinë, për akreditimin e vëzhguesve të subjekteve zgjedhore për përsëritjen e zgjedhjeve për Kryetarin e Bashkisë Rrogozhinë, të datës 23 korrik 2023”.
  2. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Gramsh, me kandidatin nga lista shumemërore të “Partisë Socialdemokrate”, zj. Erisa Shkelqim Zogu”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 14.07.2023.