Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 19.08.2023.

18/08/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 17.08.2023, ora 12:00

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për caktimin e partive politike që do të propozojnë anëtarët dhe sekretarin e Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor nr. 11, për zgjedhjet e pjesshme vendore për Kryetarin e Bashkisë Kukës, të datës 24 shtator 2023”  
  2. Projektvendim “Për miratimin e formatit dhe specifikimeve të vulës së KZAZ-së, KQV-së,  Kryetarit të KQV-së dhe vulës rezervë për KQV-në, për zgjedhjet për Kryetar të Bashkisë Kukës, të datës 24 shtator 2023 
  3. Projektvendim “Për shpërblimin e anëtarëve të Komisioneve Zgjedhore të ZAZ-së nr. 11, të angazhuara në zgjedhjet e pjesshme për Kryetarin e Bashkisë Kukës, të datës 24.9.2023”. 

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 19.08.2023.