Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 07.12.2023.

05/12/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 07.12.2023, ora 12:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas

  1. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Has, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Aleanca Progresiste LZHK”, z. Hamit Nazmi Sheta”.
  2. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Kristian Demokrate”, zj. Silvana Kastriot Kola”.

Çështje të mbartura:

  1. Projektvendim “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2021”.
  2. Projektvendim “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 07.12.2023.