KAS vendos kalimin për shqyrtim të tre kërkesave ankimore

12/01/2024 | Lajme

Sot Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së katër kërkesave ankimore:

  1. Kërkesa ankimore 1 me ankues Partia Popullore Kristian Demokrate e Shqiperisë me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 823, datë 07.12.2023 të KSHZ “Për Miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2021”, konkretisht pikës 96 të tij, për “Marrjen e masës administrative, për partinë politike “Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë”, me gjobë në vlerën 1 000 000 (një milion) lekë, sipas 23/4, pika 2 të ligjit “Për partitë politike. Shfuqizimin e pikës 96, të vendimit nr. 823, datë 07.12.2023 të Komisionit Qendror (Shtetëror) të Zgjedhjeve “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2021”.
  2. Kërkesa ankimore 3 me ankues Partia G99 me objekt “Kundërshtim i vendimit nr. 823, datë 7.12.2023 “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2021”.
  3. Kërkesa ankimore me nr. 4, me ankues Partia Aleanca Popullore me objekt “Kundërshtim i vendimit nr. 823, datë 7.12.2023 “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2021 dhe Shfuqizimin e pikës 101, të vendimit nr. 823, datë 7.12.2023 “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2021”.

Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi kalimin për shqyrtim bashkërisht të kërkesave ankimore, ditën e Hënë, datë 12.02.2024, në orën 12:00.

Kërkesa ankimore nr. 2 me ankues z. Edison Memolla me objekt “Kundërshtim i vendimit nr. 824, datë 07.12.2023 “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e pjesshme vendore, të datës 6 Mars 2022”, u tërhoq nga pala ankimuese.

Gjithashtu, Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvilloi seancën paraprake për kërkesën nr. 1 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, për vendosje të sanksioneve administrative referuar vendimit nr. 824, datë 7.12.2023 “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e pjesshme vendore, të datës 6 Mars 2022”.

KAS vendosi shqyrtimin e kërkesës ditën e Martë, datë 16.01.2024 në orën 13:30.

LajmeKAS vendos kalimin për shqyrtim të tre kërkesave ankimore