Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 09.04.2024.

05/04/2024 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 09.04.2024, ora 12:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas

  1. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Shkodër, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor “Partia Demokratike e Shqipërisë”, z. Fatmir Gjon Vojvoda”.
  2. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Shkodër, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor “Partia Demokratike e Shqipërisë”, zj. Anita Ymer Amuli”.
  3. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Berat, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor Koalicionit “Bashkë Fitojmë”, zj. Klejda Miltiadh Kusta”.
  4. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Krujë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor “Partia e Gjelbër”, zj. Meri Idajet Zalla”.
  5. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Maliq, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor “Partia Demokratike e Shqipërisë”, zj. Marjeta Muhamer Xhelollari”.
  6. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Fier, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor “Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet”, zj. Brunilda Abas Çami”.

Çështje të mbartura

  1. Projektvendim “Për miratimin e raportit mbi gjetjet nga auditimi i raporteve financiare të partive politike për të ardhurat dhe shpenzimet për vitin kalendarik 2022”.
  2. Projektvendim “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Kristian Luigj Shkreli, Kryetar Bashkie në Bashkinë Vau-Dejës, Qarku Shkodër, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 09.04.2024.