Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 16.05.2024.

14/05/2024 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 16.05.2024, ora 12:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas

  1. Projektvendim “Për miratimin e raportit mbi gjetjet kyçe të procesit të këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit, materialit zgjedhor dhe pajisjeve të votimit dhe numërimit elektronik (PEVN), të përdorura në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023 dhe për zgjedhjet për kryetar të Bashkisë Kukës të datës 24 shtator 2023”.
  2. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Durrës, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Socialiste e Shqipërisë”, zj. Periana Piro Kotri”.
  3. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Vau-Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Socialiste e Shqipërisë”, zj. Majlinda Zef Ndreca”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 16.05.2024.