Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 11.06.2024.

07/06/2024 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike për shqyrtimin e kërkesave ankimore.

Data e seancës:  11.06.2024

Ora 11:00 shqyrtimi kërkesës nr. 5, nr. 6, nr. 7

Rendi i ditës:

  1. Shqyrtimi i kërkesës ankimore nr. 5, datë 08.05.2024, nga Partia Socialiste e Shqipërisë me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr.38, datë 09.04.2024 të KSHZ, “Për miratimin e raportit mbi gjetjet nga auditimi i raporteve financiare të partive politike për të ardhurat dhe shpenzimet për vitin kalendarik 2022”.
  2. Shqyrtimi i kërkesës ankimore nr. 6, datë 22.05.2024, nga Partia Ardhmëria Shqiptare me objekt “Kundërshtim i vendimit nr. 38, datë 09.04.2024 ë Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për miratimin e raportit mbi gjetjet nga auditimi i raporteve financiare të partive politike për të ardhurat dhe shpenzimet për vitin kalendarik 2022”. 

  3. Shqyrtimi i kërkesës ankimore nr. 7, datë 29.5.2024 nga Partia Bindja Demokratike me objekt “Kundërshtim i vendimit nr. 38, datë 09.04.2024 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për miratimin e raportit mbi gjetjet nga auditimi i raporteve financiare të partive politike për të ardhurat dhe shpenzimet për vitin kalendarik 2022”. 

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 11.06.2024.