File Type: pdf
Categories: Akte
Udhëzim nr. 04, datë 08.03.2021 “Për përcaktimin e rregullave për mbledhjen, administrimin e publikimin e rezultatit paraprak të zgjedhjeve dhe miratimin e modeleve të dokumenteve që përdoren për nxjerrjen e rezultateve të zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.