File Type: pdf
Categories: Akte
Udhëzimi nr. 3, datë 03.11.2022 “Për përcaktimin e kritereve për përzgjedhjen e monitoruesve në zgjedhje dhe rregullat për monitorimin”.