File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim i ndërmjetëm nr. 17, datë 02.04.2021 “Për shqyrtimin bashkërisht të kërkesave ankimore nr. 08, nr. 09 të paraqitura në KQZ në datën 01.04.2021 dhe nr. 10 të paraqitur në KQZ në datë 02.04.2021”.