File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 01, datë 05.01.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 02, datë 24.12.2021, drejtuar Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, për vendosje sanksioni administrativ”.