File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 01, datë 20.01.2020, “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 01, paraqitur në KQZ në datën 18.01.2021 dhe kërkesës ankimore nr. 01/1, datë 20.01.2021”