File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 04, datë 25.01.2022 “Për një shtesë në vendimin nr. 5, datë 20.11.2020, të Komisionit Rregullator, “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor”.