File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 05, datë 19.02.2021 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 11, datë 28.12.2020 “Për caktimin e rregullave për administrimin dhe shpërndarjen e vulës rezervë të Komisionit të Qendrës së Votimit”.