File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 115, datë 21.12.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 01/1, datë 17.12.2021, drejtuar Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, për vendosje sanksioni administrativ”.