File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 119, datë 03.03.2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 59, datë 10.02.2022, të komisionerit shtetëror të zgjedhjeve “për miratimin e strukturës së shpenzimeve buxhetore për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 mars 2022”.