File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 12, datë 24.3.2023, “Për disa ndryshime në vendimin nr.11, datë 25.03.2021, të Komisionit Rregullator, “Për mënyrën e ngritjes, organizimit dhe funksionimit të komisionit të qendrës së votimit dhe zhvillimit të zgjedhjeve në qendrën e votimit”, të ndryshuar.