File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 134, datë 24.05.2023 “Për pushimin e shqyrtimit të kërkesës ankimore nr. 72, datë 22.05.2023 të depozituar nga z. Lame Jaupaj”.