File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 136, datë 24.05.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 74, datë 22.05.2023 të depozituar nga z. Lefter Maliqi”.