File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 14, datë 29.3.2023 “Për përcaktimin e kushteve dhe kritereve që duhet të plotësojë personeli i kualifikuar për përdorimin e pajisjes elektronik të votimit dhe numërimit të zgjedhësve në qendrën e votimit, si dhe të procedurave të rekrutimit”.