File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 160, datë 18.05.2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.1, datë 11.01.2022, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për miratimin e strukturës së shpenzimeve buxhetore për vitin 2022”.