File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 163, datë 30.05.2023 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 87, datë 25.05.2023 të depozituar nga subjekti zgjedhor ‘Partia Socialdemokrate e Shqipërisë’”.