File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 168, datë 30.05.2023 “Për kthimin e kërkesës ankimore nr. 71, të depozituar në KQZ në datën 22.05.2023 nga subjekti zgjedhor ‘Bindja Demokratike’”