File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 179, datë 22.08.2023 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 93, datë 20.08.2023 të depozituar nga Partia Demokratike e Shqipërisë”.