File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 179, datë 28.06.2022 “Për deklarimin të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Ilmi Sali Kuka, kandidat për deputet i propozuar nga Partia Lëvizja e Re, qarku Lezhë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.