File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 180, datë 06.09.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 94, datë 05.09.2023 të depozituar nga subjekti zgjedhor ‘Partia Demokratike e Shqipërisë’”.