File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 181, datë 07.09.2023 “Për rishqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 93, datë 20.08.2023 të depozituar nga partia politike “Partia Demokratike e Shqipërisë”.