File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 19, datë 31.05.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 01, datë 23.05.2022 drejtuar Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, për vendosje sanksioni administrative”.