File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr.190, datë 13.09.2022 “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Artan (Ergi) Nazmi Bitri, kandidat për deputet i propozuar nga Partia Socialiste e Shqipërisë, qarku Durrës, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.