File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 21, datë 20.07.2022 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës nr. 03, datë 15.07.2022 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosje sanksioni administrative”.