File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 218, datë 01.12.2022 “Për miratimin e programit për trajnimin dhe monitorimin e administratës zgjedhore dhe të disa aktorëve të tjerë për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore”.