File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 22, datë 15.09.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 02, datë 15.07.2022 drejtuar Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, për vendosje sanksioni administrative”.